Kalendář událostí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Omezení průjezdu v ulici "Chaloupky"
9
Omezení průjezdu v ulici "Chaloupky"
10
Omezení průjezdu v ulici "Chaloupky"
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > SDH

Sbor dobrovolných hasičů

Založení sboru

Velký požár, který vypukl 24 května 1884 a zničil dům Karla Nováka č. 16. a dům dědiců Strouhalových byl důvodem založení našeho sboru. Do té doby obyvatelstvu většinou při požárech nezbývalo než zachraňovat holé životy, protože na aktivní hašení nebyly prostředky. Proto starosta obce Jan Čadílek svolal na 2.června 1884 veřejnou schůzi do školní budovy. Na schůzi přišla většina občanů a ti jednohlasně schválili návrh na založení sboru dobrovolných hasičů. Ihned byl zvolen prozatímní výbor v tomto složení: Karel Hrabal, Jan Novák, Jakub Růžička a Jan Čadílek. Tento výbor zahájil svou práci žádostí o zakoupení čtyřkolové stříkačky. 8.června 1884 obecní výbor jejich žádost jednomyslně schválil. V týž den svolal prozatímní výbor schůzi, na kterou měl přístup jen ten, kdo chce být činným nebo přispívajícím členem. Do schůze se přihlásilo 37 činných členů a 11 přispívajících a hned byla provedena volba řádného výboru. Za náčelníka byl zvolen Dagobert Krist, za předsedu Jakub Růžička, za podnáčelníky Karel Novák, Josef Doležel a Emanuel Sloupský. Tento nový výbor hned objednal pro 37 činných členů celou výzbroj, která tehdy stála 600 zlatých.

HasičárnaVše bylo objednáno v továrně na hasičské nářadí vdovy Smékalové v Čechách. 16.června 1884 koupil obecní výbor novou čtyřkolovou ruční stříkačku za 600 zlatých a ta byla dne 22.června 1884 slavnostně přivezena do Hluchova za účasti nově založeného sboru hasičského v Hluchově a přítomní byli i členové továrního hasičského sboru v Čechách pod Kosířem. Za přítomnosti obecního výboru stříkačku slavnostně předal starosta obce Jan Čadílek k užívání hasičskému sboru.

Slavný den byl ukončen přátelskou zábavou v hostinci u pana Jana Krista. Již 29. července 1884 se nově založený sbor zúčastnil hašení požáru v Čechách u paní Vychodilové. Tam se sbor, i přes krátkou dobu trvání, vyznamenal secvičeností a obětavostí. V témže roce se sbor zúčastnil likvidace požáru v Kostelci na Hané, ale po příjezdu, pro nedostatek vody, nemohl pracovat. Koncem roku 1884 proběhly ve sboru nové volby a velitelem byl zvolen Karel Novák a za podvelitele Josef Konštacký a Josef Doležel.I.

Novodobá historie našeho sboru

Po osvobození naší vlasti v květnu 1945 začal náš sbor opět s novou chutí pracovat. Starostou byl Vladimír Přikryl a velitelem František Růžička. Již v lednu 1946 zasahovali naši hasiči při požáru domku pana Beneše. Hrozilo rozšíření ohně na sousední dům pana Kadlčka, ale díky pohotovosti a obětavosti členů sboru bylo nebezpečí brzy zažehnáno.
V roce 1950 byl starostou zvolen František Růžička a velitelem Augustin Růžička. Náš sbor v tomto roce likvidoval požár u pana Metoděje Nováka. Oheň byl uhašen dřív než se mohl více rozšířit a hasiči tak prokázali svoji připravenost.
Roku 1956 došlo ke změně ve vedení sboru - na místo velitele nastoupil Richard Polcr.
O dva roky později, v roce 1958, dostal náš hasičský dobrovolný sbor novou požární stříkačku PS-8, čímž se velmi zlepšila vyzbrojenost sboru. Naši hasiči v roce 1959 zakoupili starší autobus, který byl používán k zájezdům, k odvozu brigádníků a k podobným účelům. Peníze k nákupu získali hasiči pořádáním zábav, plesů a podobných kulturních akcí. Místní občané v té době tyto akce hojně navštěvovali, takže hasičská pokladna měla velmi dobré příjmy, což pak umožňovalo nakupovat potřebné věci - výstrojní součástky, výzbroj nebo i již zmíněný autobus.
13.listopadu 1960 zahořel stoh slámy místního zemědělského družstva a naši hasiči se zhoubným živlem bojovali více než patnáct hodin a podařilo se ji značnou část stohu zachránit.
Dlouholetá poctivá a obětavá práce členů našeho sboru byla v roce 1962 oceněna udělením Čestného praporu ústředního výboru tehdejšího Svazu požární ochrany.
V roce 1964 byl předsedou sboru zvolen Miroslav Beneš, velitelem byl opět zvolen Richard Polcr. Příchodem Miroslava Beneše do funkce se výrazně zvýšila aktivita sboru. Pořádaly se různé zábavy a veselíce, kácení máje, pečení makrel a podobně. V té době také vznikla  myšlenka na výstavbu nové hasičské zbrojnice a o rok později byla její stavba zahájena. V následujících letech se objevují žňové hlídky dospělých hasičů s dětmi, které v době žní hlídkovaly na Běleckém Mlýně v blízkosti železniční tratě, protože zde docházelo k častým požárům obilí. V těch dobách tam totiž ještě jezdily parní lokomotivy a jiskry z jejich komínů představovaly velké nebezpečí.
Požár, který vypukl v roce 1968 v domě pana Šinkovského, nenapáchal větších škod především včasným zásahem našich hasičů. Opět se ukázalo, že výcvik členů zásahové jednotky je na vysoké úrovni.
Roky ubíhaly a činnost sboru se stále zkvalitňovala. Kromě výcviku a školení členů se provádějí preventivní prohlídky, pracuje s mládeží,
pořádají se zábavy a zájezdy, hasiči se zúčastňují brigád, veřejných oslav, sbírají kovový odpad a podobně. A při těchto činnostech přišel rok 1974, ve kterém náš sbor oslavil 90.let trvání. Nejprve sbor dostal do výzbroje nový moderní agregát PPS - 12, pak byla předána k užívání opravená požární nádrž, a také byla slavnostně otevřena nová zbrojnice, na které hasiči odpracovali obrovské množství brigádnických hodin. Oslav se zúčastnily sbory 19. okrsku, které provedly ukázkové cvičení, a také profesionální sbor z Prostějova, který předvedl svou moderní techniku.
V roce 1975 zemřel předseda sboru Miroslav Beneš. I pro naše hasiče to byla velmi bolestná ztráta, protože ztratili člověka zcela oddaného myšlence hasičství, člověka, který neúnavně působil na členy sboru, aby svojí aktivitou přispěli k vytváření dobrého jména našeho hasičského sboru.
Na výroční schůzi v témže roce byl předsedou zvolen Bohuslav Bartošek, velitelem byl František Lysický.
Náš sbor i nadále pilně pracoval, a to jak výcvikem svých členů nebo preventivní činnosti, tak i prací kulturní a společenskou. Na sklonku roku 1977 došlo ke změně ve funkci předsedy - Bohuslava Bartoška vystřídal Stanislav Regál.
Rok 1978 přinesl založení ženského soutěžního družstva, což nám jistě záviděly všechny sbory v okolí. O rok později byl našemu sboru převeden od Veřejného požárního útvaru v Prostějově starší terénní automobil ARO,takže naši hasiči již nemuseli pracně zajišťovat přepravu osob a materiálu.
Výroční schůze v roce 1982 provedla změny ve výborových funkcích. Předsedou se stal Alois Žídek, místopředsedou Stanislav Regál a velitelem byl zvolen Jan Zgažar.
Čas rychle plynul a již je tu rok 1984 - rok, ve kterém náš sbor oslavil výročí 100. let od svého založení. Oslavy byly zahájeny 23.června 1984 v 17.30 slavnostní schůzí, po skončení jednání se konala taneční zábava. Druhý den oslav začal fotbalovým utkáním ženatých proti svobodným, a odpoledne byly provedeny ukázky cvičení se starou kombinovanou stříkačkou, kterou předvedli dobrovolní hasiči z Lutotína a prostějovský Veřejný požární útvar seznámil diváky se svojí moderní technikou. Oslavy měly zdárný průběh a byly velmi dobře zajištěny. V zápisu k těmto oslavám jsou jmenováni ti, kteří přípravám věnovali nejvíce času - Žídek Alois starší, Čadílek František, Železňák Zdenek, Beneš Zbyněk, Strouhal Josef, Regál Stanislav, Bartošek Bohuslav, Vinkler Bohumil, Novák Metoděj starší, Novák Metoděj mladší a Zgažar Jan.
Život sboru plynul dál, hodně se pracovalo, hodně se cvičilo a sbor si udržovat své dobré jméno. V roce 1985 došlo opět ke změnám ve složení výboru. Předsedou byl zvolen Jan Zgažar, místopředsedou Stanislav Regál a velitelem Vladislav Dostál.
Začátkem osmdesátých let již bylo zcela zřejmé, že preventivně - výchovné působení na občany a také změny ve způsobu života našich
lidí, měly vliv na snížení počtu požárů, a že tedy budoucí činnost dobrovolných hasičských sborů bude mít charakter převážně preventivní, kulturní a osvětový. Každoroční preventivní prohlídky domácností našich spoluobčanů jistě také přispěly k tomu, že rizika vzniku požárů se velmi snížila.Nicméně, i nadále naši hasiči absolvovali různá školení - ať už velitelé, strojníci nebo preventisté, a tato školení přispívala ke zkvalitnění a prohloubení jejich znalostí a dovedností. Také nácviky na okrskové soutěže v požárním sportu a okrsková námětová cvičení byla dobrou průpravou pro sehranost zásahové jednotky pro případ zásahu u požáru.
Kulturní a společenská činnost sboru se také rozvíjela. Každoročně se konal hasičský ples, dvakrát ročně se uskutečnila taneční zábava, poměrně často se jezdívalo na zajímavé zájezdy. Hodové oslavy v naší obci, organizované našimi hasiči, se staly samozřejmostí. Za zmínku stojí rok 1986, kdy naši hasiči zajišťovali občerstvení pro 800. účastníků orientačního závodu, který probíhal v okolí naší obce. Že se svého úkolu zhostili velmi dobře, svědčí pochvalný dopis od tehdejšího Okresního výboru ČSTV.
Na jaře roku 1988 padl na jedné z členských schůzí návrh na vybudování nového, zděného, prodejního stánku v Hliníku. Ten měl nahradit starou dřevěnou budku pro tento účel vystavěnou začátkem sedmdesátých let, která již byla ve velmi špatném stavu. Záměr se podařilo prosadit a již v říjnu téhož roku byly hotové základy. Na jaře příštího roku se započalo s vlastní stavbou.
17. listopad 1989 přinesl politické a ekonomické změny a dotkl se i činnosti nejen našeho sboru. Počáteční nejistotu z další budoucnosti hasičských dobrovolných sborů brzy vystřídalo uklidnění a my jsme mohli pokračovat ve svých tradičních a zaběhnutých činnostech a aktivitách.
Výroční členská schůze v lednu 1991 zvolila za starostu sboru Františka Lysického. V létě tohoto roku byl předán do užívání prodejní stánek, na kterém naši členové odpracovali stovky hodin práce. Stánek slouží svému účelu i dnes a jeho výstavba přispěla ke zkrášlení sportovního areálu v Hliníku.
22.května 1992 se po delším čase opět prokázalo, že náš sbor je akceschopný, a že výcvik a školení mužstva je výhodou v boji se zhoubným ohněm. Ve večerních hodinách toho dne totiž blesk zasáhl dům paní Anny Strouhalové, který začal rychle hořet. Naštěstí náš tehdejší i současný velitel Vladislav Dostál zpozoroval tuto událost, rychle zorganizoval zásah a přispěl tak k likvidaci požáru dřív, než se mohl více rozhořet. V listopadu tohoto roku bylo prodáno již nevyhovující vozidlo ARO a od Veřejného hasičského sboru byla zakoupena Škoda 1203.
110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů jsme oslavili v roce 1994. V rámci oslav se u nás uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu a Veřejný hasičský sbor z Prostějova přijel předvést svojí techniku.
Roku 1996, přesněji 22.dubna, se členové našeho sboru osvědčili při hašení rozsáhlého lesního požáru v přemyslovském katastru. Tento požár kromě nás likvidovali profesionální hasiči z Prostějova, dobrovolní hasiči z Přemyslovic, Kostelce na Hané a ze Ptení. Obětavost a vytrvalost našich hasičů byla oceněna děkovným dopisem od Okresního sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska. Rok po té, 15.července 1997, ve vzorné spolupráci s prostějovskými profesionálními hasiči, hasili členové našeho sboru požár, který vznikl ve stodole našeho člena Františka Čadílka. Budova se vznítila po zásahu kulovým bleskem, což je dosti neobvyklé. Členové našeho sboru hlídali požářiště až do ranních hodin.
V roce 1999 byl do funkce starosty dobrovolného hasičského sboru zvolen Petr Vyhlídal. Jako naši předchůdci i my organizujeme a vykonáváme činnosti, které se staly pro život našeho sboru tradicí. Každý rok zahajujeme svoji činnost pořádáním hasičského plesu, brzy z jara provádíme v obci sběr železného odpadu, začátkem května se naši zástupci zúčastňují oslav svatého Floriána - patrona hasičů - v Pěnčíně, koncem května jsme účastníky okrskové soutěže v požárním sportu - v loňském roce jsme dokonce poprvé v historii sestavili pro tuto soutěž dvě družstva mužů. Měsíc červen je ve znamení hodových oslav v naší obci a tyto oslavy jsou také zajišťovány Sborem dobrovolných hasičů. V srpnu pořádáme soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro děti i dospělé, která se těší velkému zájmu našich občanů. V září organizujeme soutěž veteránů v požárním sportu se stříkačkami PS - 8, která si pomalu ale jistě získává oblibu a účast se každoročně zvyšuje. Začátkem října se naše hasičské děti zúčastňují okrskové branné hry mládeže a muži okrskového námětového cvičení. V prosinci pak ukončíme roční činnost ozdobením obecního Vánočního stromu barevnými žárovkami a výroční valná hromada v závěru roku naše celoroční snažení ohodnotí. Mimo to se snažíme naše aktivity rozvíjet abychom udržovali renomé, které v okrsku, a snad i v okrese, náš sbor má. Družstvo mužů se už nesoustředí pouze na okrskovou soutěž, ale sbírá zkušenosti i na pohárových soutěžích v blízkém i dalekém okolí. Rovněž děti obohatily svoji činnost o účast na pohárových soutěžích v Kostelci na Hané a v Bílovicích. Zájem dětí nás těší dvojnásob, protože velmi dobře víme, jak je práce s mládeží pro budoucnost sboru důležitá.

Závěr

Ve své 130. historii byl náš dobrovolný hasičský sbor vždy sdružením prospěšným své obci a svým spoluobčanům. Procházel obdobími rozkvětu, ale i útlumu, a zásluhou členů obětavých a oddaných hasičské myšlence, pokaždé prokázal svoji životaschopnost. S úctou se skláníme před těmi, kteří i za cenu osobních obětí udržovali sbor při životě a ani v časech zlých nedovolili, aby naše sdružení zaniklo. S hrdostí mohu říci, že i dnes máme ve svých řadách hasiče obětavé, kteří nezištně věnují svůj volný čas naší společné práci, a kteří jsou vždy připraveni zachovat se tak, jak velí staré hasičské heslo: "Bohu ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci!"